Vi använder Cookies(Läs om Cookies) som sparas i din enhet för att hemsidan och tjänsterna ska fungera. Ja jag förstår och accepterar cookie [x]
X
START
GYMMET
GRUPPTRÄNING
PASSBOKNING
PRISER
KONTAKT
SPABEHANDLINGAR
Om oss
INSTRUKTÖR LOGIN
Jump-in
info@jumpingym.se
0703387474
START GYMMET GRUPPTRÄNING PASSBOKNING PRISER KONTAKT SPABEHANDLINGAR Om oss

Norsjö
Avtal


Jump-in Gym & Spa AB
 
MEDLEMSVILLKOR
Betalningsvillkor m.m.
1. Prisändringar
Månadsbetalningsavtalen via autogiro är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på
momshöjningar, den första 12-månadersperioden. Därefter kan prishöjningar ske om detta meddelas
minst 60 dagar i förväg.
 
2. Avtalstid
Månadsbetalningsavtal löper vidare efter den obligatoriska 12-månadersperioden om inte medlemmen
säger upp avtalet. För uppsägning av månadsbetalningsavtal efter det första året gäller följande.
Avtalet måste sägas upp 2 månader innan medlemskapet ska upphöra, eftersom betalning sker i
förskott. Uppsägningen kan ske personligen eller via mail/sms.
 
3. Avstängning vid utebliven betalning
Om täckning saknas vid betalning via autogiro eller om företag som åtagit sig att betala helårsavgift,
inte genomför betalning enligt avtalade villkor, avstängs medlemmen till dess betalning sker.
Under avstängningsperioden förbrukas avtalstiden.
 
4. Medlemskapoch överlåtelse
Medlemskapet är personligt och gäller undertecknad. Medlem kan emellertid överlåta avtalet för
pågående avtalsperiod till en annan. Förutsättningen för en sådan överlåtelse är dock att medlemmen
betalar träningsavgiften under återstående avtalsperiod. Medlemmen medger därmed att Jump-in
får överlåta de skyldigheter och rättigheter som detta avtal innebär, till en annan person.
 
Övriga medlemsvillkor
 
5. Medlemskapet
För tränande som ej fyllt 18 år, förutsätts att målsman tecknar medlemsavtal, för dennes räkning vid
autogirobetalning. Rekommenderad åldersgräns för träning på gymmet är 15 år.  
Medlem ska omgående informera Jump-in vid ändringar av medlems namn, adress, telefonnummer
och anställning (gäller företagskort).
 
6. Medlemskort
Medlem ska vid varje besök på Jump-in, dra sitt medlemskort i kortläsaren eller tagga in sig med
tagg. Om medlem förlorar sitt kort/sin tagg, eller yttre påverkan/slitage gjort det obrukbart, skall
Jump-in omedelbart informeras om detta. Ny tagg debiteras med 100kr. Vid avslutat medlemskap
återlämnas kortet/taggen till gymmet.


7. Gäster
Tillfälliga gäster betalar engångsavgift enligt gällande prislista.
Medlemmar får ej släppa in andra med sin tagg, utan Ägarens medgivande.
 
8. Medlemmars ägodelar, olycksfall
Medlemmar och gäster ansvarar själva för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller skador på medle mmars
eller andra besökares tillhörigheter. Jump-in ansvarar inte för personskador som åsa mkas medlem
p.g.a. olycksfall, eller annan medlems/besökares agerande eller brist på agerande.

9. Hälsotillstånd
Varje medlem/besökare ansvarar själv för sitt hälsotillstånd och avgör själv, om han/hon kan delta i
verksamheten.
10. Trivselregler och träningsföreskrifter
Alla medlemmar och gäster ska följa gällande trivselregler och de anvisningarna avseende
träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligen eller muntligen av Jump-in´s
personal. Vid osäkerhet kring maskiner och övningar uppmanas medlemmen att ta kontakt med
personalen. Om utrustning eller inredning går sönder p.g.a. uppenbart felanvändande eller oaktsamhet,
kan Jump-in kräva att medlem betalar för skadans åtgärdande. Medlem förutsätts alltid vid besök på
Jump-in, uppträda på icke störande sätt. Allt bruk av otillåtna preparat (doping) är förbjudet.
 11. Uteslutning av medlem
Vid förseelser/regelbrott förbehåller sig Jump-in rätten att omgående bryta detta avtal. I grova fall av
regelbrott, som t.ex. att släppa in andra med sin egen tagg eller utlåning av medlemskort/tagg till
obehörig, förstörelse, eller bruk av anabola androgena stereoider, sker uteslutning av medlem och
betald träningstid anses förbrukad.
 12. Förändringar av verksamhet
Jump-in förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppethållandetiderna. Jump-in har också rätt att när
som helst göra förändringar i lokalen, träningsutrustningen och gruppträningsutbudet.
 13. Gästinstruktörer och aktiviteter
Jump-in förbehåller sig rätten att ändra schemalagd träning, samt att ta ut extra avgifter, för deltagande
i gästinstruktörers verksamhet och andra gruppstärkande aktiviteter. Pass och aktiviteter kan komma
att utgå p.g.a. instruktörers sjukdom eller annat giltigt skäl.
 100% RENHÅRDTRÄNING
Du som vistas i detta gym får inte i något sammanhang
använda, inneha, överlåta eller sälja dopingmedel!
Denna tränings- och friskvårdsanläggning deltar i samarbete mot doping och arbetar för en dopingfri
miljö, i enlighet med svensk lagstiftning. Det betyder att vi som jobbar här inte accepterar bruk av
doping eller narkotika. Om vi misstänker att någon nyttjar otillåtna medel på anläggningen kommer vi
att ingripa och vidta åtgärder, enligt vår gemensamma antidopingpolicy. Om medlem vid påkallad
dopingkontroll, vägrar att underkasta sig en sådan, kommer han/hon omedelbart att avstängas från
träning på gymmet. Brott mot idrottens regler, eller Lag om förbud mot vissa dopingmedel innebär
avstängning från samtliga träningsanläggningar ingående i Dopingfri miljö i Västerbotten.


Personuppgifter och integritet
Du ska vara trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför utgår vi från gällande dataskydds-
lagstiftning (GDPR) när vi behandlar de uppgifter vi fått. Vi behandlar dina personuppgifter bara när
det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Vi behöver också dina person-
uppgifter för att ge dig bra service och information. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.
Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kontonummer för autogiro.
Ibland arbetsgivare, familjemedlemmars personuppgifter för ungdomar, foton.
Träningsstatistik (närvaro) samt uppgifter som du själv uppger eller delar med dig av.
Uppgifter registreras när du bokar pass på hemsidan och när du kontaktar oss via e-post, telefon eller
sociala medier.Likaså när du betalar för solning och använder vårt solarium.
Kameraövervakning förekommer där vi bjuder ut varor till försäljning och i anslutning till entrén.
Hur använder vi och behandlar dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas i vårt medlemsregister; på papper i pärmar och i vårt IT-säkrade
datasystem. Uppgifterna används i vårt passersystem vid entrén.
Medgivandefil för autogiro skickas till banken när avtal skrivits.
Uppgifterna används ibland vid fakturering till arbetsgivare och utskrift av kvitton.
Bilder från övervakningskameror sparas i maximalt 10 dagar.
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om det inte är nödvändigt
för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast den
anställde som behöver personuppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till
uppgifterna. Vårt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus och ska skydda mot intrång.
Hur kan du tillvarata dina rättigheter?
Du kan säga upp ditt medlemsavtal hos Jump-in och samtidigt begära att personuppgifterna raderas.
Du kan begära att vi tar bort uppgifter eller bilder som stör din integritet, i våra lokaler, på vår
hemsida, eller i sociala medier.
Du kan alltid begära att få ta del av de uppgifter vi har, som gäller dig personligen.
Hemsida: www.jumpingym.se E-post: info@jumpingym.se Tel: 070-338 74 74
 


   Jump-in Träning och Hälsa AB

Swish: 1234 275426 BG: 772-4727

     
 Telefon: 070-3387474  |  E-post: jumpingym@yahoo.com  |  Webb: www.jumpingym.se

Norsjö
Algotsvägen 2
93070 NORSJÖ
Se karta >>

 
  Träna för Livet    -     ÖPPET 05.00 - 23.00  ALLA DAGAR!